Politika QMS

Politika QMS

V souladu s kontextem a strategickými záměry společnosti vedení fy. KOHUT Třinec s.r.o. prostřednictvím této politiky kvality stanovuje rozhodující záměry a principy, které jsou realizovány v naší organizaci pro zajišťování soustavného plnění požadavků a očekávání zainteresovaných stran a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému managementu kvality.

Zaměření na zákazníka
 • Poznávání a analyzování současných i budoucích potřeb našich zákazníků
 • Dosahování vyváženého poměru mezi cenou a parametry našich výrobků
 • Monitorování spokojenosti zákazníků s našimi výrobky
Vedení
 • Definování strategických záměrů organizace a jejich sdělování všem pracovníkům
 • Vytváření pracovního prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků QMS, současně dosahování vyhlášených záměrů a cílů organizace
Zapojení pracovníků
 • Využívání znalostí, schopností a dovedností všech pracovníků organizace pro řízení procesů a pro vykonávání pracovních činností
 • Rozvíjení úrovně odborné způsobilosti pracovníků
 • Hodnocení výkonnosti, uznávání osobního přístupu a přínosu pracovníků
Procesní přístup
 • Definování procesů a vnímání činností v organizaci jako vzájemně na sebe působících procesů
 • Definování rozhraní procesů s funkcemi organizace a stanovení jasných zodpovědností a pravomocí pro řízení procesů
 • Plánování a zajišťování dostupnosti zdrojů potřebných pro provádění procesů
Systémový přístup k managementu
 • Uplatňování a rozvíjení systému managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001
 • Zajišťování součinnosti všech pracovníků v tomto systému pro efektivní uspokojování potřeb a očekávání zákazníků a všech zainteresovaných stran a plnění vedením stanovených záměrů a cílů
Neustále zlepšování
 • Provádění důsledné analýzy monitorovaných údajů a získávaných informací, včasné přijímání preventivních opatření
 • Využívání podnětů pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů
Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
 • Monitorování funkce procesů a hodnocení parametrů jejich výkonnosti
 • Uplatňování týmové práce pro rozhodování a řešení problematiky kvality
Partnerství s dodavateli
 • Monitorování a hodnocení způsobilosti našich dodavatelů
 • Vytváření transparentních a vzájemně prospěšných vztahů s našimi dodavateli
Společnost se zavazuje:

-  vytvářet podmínky pro rozvoj společnosti, realizaci strategie a politiky kvality
-  naplňovat politiku kvality a dosahovat cílů kvality, vyhodnocovat efektivnost procesů
-  zabezpečit potřebné zdroje pro realizaci firemních záměrů v oblasti zabezpečování kvality produktů

Realizace firemní strategie, politiky kvality, cílů kvality a plánovaných finančních cílů společnosti vyžaduje aktivní účast všech pracovníků společnosti.

 

Ing. Václav Kohut - jednatelPolski English