OZNAMOVACÍ SYSTÉM WHISTLEBLOWING

OZNAMOVACÍ SYSTÉM WHISTLEBLOWING

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU) a na základě zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), s platností ode dne 17. 12. 2023, zavádí KOHUT Třinec s.r.o. jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Oznámení může podat fyzická osoba, která je s námi v zaměstnaneckém či obdobném poměru a která získala informace o našem případném protiprávním jednání v souvislosti s výkonem svého zaměstnání. Přijímání oznámení od jiných osob je vyloučeno.

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému KOHUT Třinec s.r.o. :

 • telefonicky na telefonním čísle příslušné osoby +420 777 740 517
 • e-maile na e-mailové adrese příslušné osoby gazur@kohut.eu
 • poštou na adresu příslušné osoby: KOHUT Třinec s.r.o., Richard Gazur, Závodní 813, 739 61 Třinec, s poznámkou na obálce "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby".
 • po předchozí domluvě s příslušnou osobou v kanceláři příslušné osoby na adrese KOHUT Třinec s.r.o., Závodní 813, 739 61 Třinec

nebo externě u Ministerstva spravedlnosti ČR.

U oznámení v listinné a emailové formě, prosím, uveďte svoje jméno, příjmení, bydliště, email, telefon, a to pro potřeby zpětného kontaktu.

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení může být sankcionováno pokutou do výše 50 000 Kč.

Podávat lze pouze oznámení o protiprávních jednáních:

 • majících znaky trestného činu
 • majících znaky přestupku, za který zákon stanovuje pokutu s horní hranicí 100 000Kč a více
 • porušující zákon č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
 • porušující jiný předpis z Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie pro podávání oznámení ve smyslu Zákona

Nelze podat oznámení, které by obsahovalo:

 1. informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit
  • svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
  • vnitřní pořádek a bezpečnost,
  • ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
  • ochranu informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
  • plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
  • významné bezpečnostní operace,
  • bojeschopnost ozbrojených sil České republiky, nebo
 1. informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky,
 2. jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.


Polski English